Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Startupedia s.r.o., IČO 29153786, DIČ CZ29153786 se sídlem Radlická 2485/103, 150 00 Praha 5 - Smíchov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 204709 (dále jen “StartupJobs”) pro přístup a užití webových stránek www.startupjobs.cz (dále jen “Podmínky”).

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Užitím služeb StartupJobs na adrese https://www.startupjobs.cz (dále jen “StartupJobs.cz”) potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s Obchodními podmínkami. Pokud přijímáte tyto Podmínky jako zástupce právnické osoby, potvrzujete tímto, že máte pověření a oprávnění za tuto právnickou osobu tyto Podmínky přijmout.

1.2. Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících StartupJobs.cz při vstupu na tento web a jeho dalším používání, jakož i další související právní vztahy.

1.3. Uživatel a Zákazník vstupem na StartupJobs.cz potvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.

1.4. StartupJobs může Podmínky měnit či doplňovat. Aktuální znění Podmínek bude vždy uveřejněno na webových stránkách StartupJobs.cz. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na StartupJobs.cz.

 

2. Definice pojmů

Uživatel je jakákoliv osoba, která navštíví StartupJobs.cz.

Zákazník je fyzická či právnická osoba, která na StartupJobs vytvoří profil svého startupu.

Nabídka je Zákazníkova pracovní nabídka práce uveřejněná na StartupJobs.cz.

Kredit je virtuální platební prostředek, kterým lze platit za služby StartupJobs. Řídí se aktuálním převodním vztahem, který je uveden na https://www.startupjobs.cz/cenik.

 

3. Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení a cookies

3.1. Ochrana osobních údajů Zákazníka / Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. StartupJobs je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00046136.

3.2. Zákazník / Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a ostatními údaji uvedenými ve svém uživatelského účtu při registraci nebo později během jeho aktualizace (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3.3. Zákazník / Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

3.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě.

3.5. Zákazník / Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

3.6. Zákazník souhlasí se zveřejněním údajů, které jsou nutné pro prezentaci jeho startupu.

3.7. Uživatel má možnost na StartupJobs.cz souhlasit se zveřejněním svého profilu, který se tak stane pro ostatní uživatele tohoto webu přístupný.

3.8. Zákazník / Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami na svou elektronickou adresu a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatelem na svou elektronickou adresu.

3.9. Zákazník / Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

 

4. Přehled služeb, platební podmínky

4.1. StartupJobs poskytuje následující služby:

4.1.1. Zveřejnění nabídky na StartupJobs.cz  - poskytnutí prostoru pracovní nabídce Zákazníka v rámci webu StartupJobs.cz. Toto zveřejnění je platné na jeden kalendářní měsíc, po kterém je možné jej prodloužit. Zveřejnění je zpoplatněno dle aktuálního ceníku, který je uveden na https://www.startupjobs.cz/cenik.

4.1.2. Zvýraznění HotJobs - poskytnutí většího množství propagace vložené Nabídce, než má běžné zveřejnění Nabídky. Obsah propagace je uveden v ceníku.

4.1.3. Ostatní - individuálně poskytované služby dle dohody se Zákazníkem.

4.2. Ke každé objednávce je vystavena faktura se splatností 14 dní. V případě, že je platba uhrazena ihned kartou, je faktura vystavena bez 14 denní lhůty splatnosti.

4.3. Poskytovatel akceptuje tyto platební podmínky:

a) platbu bankovním převodem

b) platbu platební kartou pomocí online platební brány.

4.4 Zákazník má možnost předplatit si na služby kredity, které následně čerpá podle svých potřeb. Na tuto platbu se vztahují podmínky viz. 4.2. a 4.3. Kredity mají platnost jeden rok od zakoupení a koupené kredity není možné zpětně proměnit na peníze.

4.5. Všechny problémy našich Zákazníků jsou posuzovány a vyřizovány individuálně. Poskytovatel může dle svého uvážení vrátit zákazníkovi či mu připsat kredity ve výši, v jaké uzná za vhodné.

4.6. Všechny ceny se řídí podle aktuálního ceníku, který naleznete na https://www.startupjobs.cz/cenik.

 

5. Práva a povinnosti poskytovatele

5.1. Vytvoření profilu Zákazníka podléhá schválení Poskytovatele. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout Zákazníka bez udání důvodu.

5.2. Vložené nabídky Zákazníka podléhají schválení ze strany Poskytovatele a mohou být odmítnuty bez udání důvodu.

 

6. Evidence zájemců o práci

6.1. Poskytovatel eviduje uživatele v databázi.

6.2. Při evidenci Zájemců o práci Poskytovatel dodržuje ustanovení příslušných právních předpisů, zejména Zákona o ochraně osobních údajů.

6.3. Vytvořením profilu na webových stránkách Uživatel o práci prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje jsou pravdivé a souhlasí bez výhrad, aby tyto údaje byly zveřejněny prostřednictvím počítačové sítě internet potenciálním zaměstnavatelům.

 

7. Použití portálu StartupJobs.cz

7.1. Přístup a používání StartupJobs.cz je bezplatné. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání StartupJobs.cz (tj. náklady na internetové připojení aj.).

7.2. StartupJobs.cz není účastníkem smluvních vztahů mezi Uživatelem a Zákazníkem. StartupJobs pronajímá StartupJobs.cz Zákazníkům, a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Zákazníky na StartupJobs.cz. StartupJobs neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na StartupJobs.cz ani za případné nekalosoutežní jednání Zákazníka prostřednictvím StartupJobs.cz nebo porušení osobnostních nebo autorských práv.

7.3. StartupJobs nezaručuje nepřerušený přístup na StartupJobs.cz, ani nezávadnost a bezpečnost StartupJobs.cz. StartupJobs neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli ani Zákazníkovi při realizaci přístupu a užívání StartupJobs.cz, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na StartupJobs.cz, škody způsobené přerušením provozu, poruchou StartupJobs.cz, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.

7.4. Kliknutím na některé odkazy na portálu StartupJobs.cz může dojít k opuštění portálu StartupJobs.cz a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

7.5. StartupJobs si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Zákazníka / Uživatele na portál StartupJobs.cz.

7.6. StartupJobs nenese zodpovědnost za soubory nahrané Uživateli / Zákazníky.

 

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou (kterou Zákazník stvrzuje vložením své nabídky na web StartupJobs.cz a kterou Poskytovatel potvrzuje schválením této nabídky) obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.2. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

8.3. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 01.08.2013.