Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Startupedia s.r.o., IČO 29153786, DIČ CZ29153786 se sídlem Radlická 2485/103, 150 00 Praha 5 - Smíchov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 204709 (dále jen “StartupJobs”) pro přístup a užití webových stránek www.startupjobs.cz (dále jen “Podmínky”).

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Užitím služeb StartupJobs na adrese https://www.startupjobs.cz (dále jen “StartupJobs.cz”) potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s Obchodními podmínkami. Pokud přijímáte tyto Podmínky jako zástupce právnické osoby, potvrzujete tímto, že máte pověření a oprávnění za tuto právnickou osobu tyto Podmínky přijmout.

1.2. Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících StartupJobs.cz při vstupu na tento web a jeho dalším používání, jakož i další související právní vztahy.

1.3. Uživatel a Zákazník vstupem na StartupJobs.cz potvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.

1.4. StartupJobs může Podmínky měnit či doplňovat. Aktuální znění Podmínek bude vždy uveřejněno na webových stránkách StartupJobs.cz. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na StartupJobs.cz.

 

2. Definice pojmů

Uživatel je jakákoliv osoba, která navštíví StartupJobs.cz.

Zákazník je fyzická či právnická osoba, která na StartupJobs vytvoří profil svého startupu.

Nabídka je Zákazníkova pracovní nabídka práce uveřejněná na StartupJobs.cz.

Kredit je virtuální platební prostředek, kterým lze platit za služby StartupJobs. Řídí se aktuálním převodním vztahem, který je uveden na https://www.startupjobs.cz/cenik.

 

3. Ochrana osobních údajů a cookies

3.1. Ochrana osobních údajů a používání cookies se řídí Pravidly nakládání s osobními údaji, která jsou uvedena na https://www.startupjobs.cz/osobni-udaje , a Pravidly používání cookies, která jsou uvedena na https://www.startupjobs.cz/cookies . Tyto dokumenty tvoří nedílnou součást těchto Podmínek.

3.2. V případech, kdy StartupJobs zpracovává osobní údaje (jako zpracovatel) pro Zákazníka (jako správce), pověřuje Zákazník StartupJobs zpracováním osobních údajů uživatelů, kteří reagovali na Nabídku Zákazníka, a to za účelem vyřízení reakce na Nabídku a vedení seznamu Uživatelů, kteří o pozici inzerovanou v Nabídce projevili svůj zájem.

3.3. StartupJobs je oprávněna zpracovávat osobní údaje pro Zákazníka maximálně po dobu trvání jejich smluvního vztahu podle těchto Podmínek, a to zejména prostřednictvím funkcí StartupJobs.cz, včetně profilu Zákazníka.

3.4. StartupJobs je dále v roli zpracovatele povinna:

  • řídit se při zpracování osobních údajů v otázkách neupravených těmito Podmínkami, písemnými pokyny Zákazníka a příslušnými právními předpisy; nad rámec těchto pokynů je StartupJobs oprávněna zpracovávat osobní údaje pouze, pokud zpracování připouští příslušné právní předpisy;
  • zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a všech souvisejících skutečnostech, o kterých se dozví při jejich zpracování, a to i po skončení smluvního vztahu se Zákazníkem podle těchto podmínek;
  • nést odpovědnost za vlastní pracovníky zapojené do zpracování osobních údajů, které zaváže k mlčenlivosti o osobních údajích, o nichž se dozví v souvislosti s jejich zpracováním, a to i po skončení jejich spolupráce se StartupJobs;
  • přijmout vhodná technická a organizační opatření pro zajištění odpovídajícího zabezpečení všech osobních údajů, které zpracovává, a to s přihlédnutím ke stavu techniky, a zejména povaze rozsahu a účelu zpracování, které provádí;
  • poskytovat Zákazníkovi součinnost při plnění informační povinnosti ve vztahu k dotčeným Uživatelům, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, a při uplatňování práv těchto Uživatelů souvisejících se zpracováním osobních údajů;
  • poskytovat vzájemnou součinnost při zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů, včetně ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů; a
  • poskytovat Zákazníkovi veškeré informace potřebné k doložení toho, že došlo ke splnění povinností při zpracování osobních údajů podle těchto Podmínek; v případě potřeby je StartupJobs povinna umožnit audity nebo inspekce prováděné Zákazníkem nebo jím pověřeným auditorem a při těchto auditech plně spolupracovat.

3.5. Zákazník uděluje StartupJobs obecný souhlas se zapojením dalších zpracovatelů do zpracování osobních údajů, které pro něj StartupJobs vykonává. StartupJobs je povinna informovat Zákazníka o všech zamýšlených změnách týkajících se zapojení dalších zpracovatelů a umožnit zákazníkovi vyslovit vůči změnám své námitky. StartupJobs je povinna zavázat další zpracovatele k dodržování povinností obsažených v těchto Podmínkách. Pokud další zpracovatel nesplní svou povinnost při zpracování osobních údajů, odpovídá Zákazníkovi za plnění jeho povinností StartupJobs.

3.6. Po skončení zpracování osobních údajů pro Zákazníka je StartupJobs povinna v souladu s pokynem Zákazníka předat osobní údaje Zákazníkovi, nebo osobní údaje zlikvidovat, včetně všech jejich kopií; to neplatí, pokud je StartupJobs v souladu s právními předpisy oprávněna dotčené osobní údaje nadále zpracovávat.

 

4. Přehled služeb, platební podmínky

4.1. StartupJobs poskytuje následující služby:

4.1.1. Zveřejnění nabídky na StartupJobs.cz  - poskytnutí prostoru pracovní nabídce Zákazníka v rámci webu StartupJobs.cz. Toto zveřejnění je platné na jeden kalendářní měsíc, po kterém je možné jej prodloužit. Zveřejnění je zpoplatněno dle aktuálního ceníku, který je uveden na https://www.startupjobs.cz/cenik.

4.1.2. Zvýraznění HotJobs - poskytnutí většího množství propagace vložené Nabídce, než má běžné zveřejnění Nabídky. Obsah propagace je uveden v ceníku.

4.1.3. Ostatní - individuálně poskytované služby dle dohody se Zákazníkem.

4.2. Ke každé objednávce je vystavena faktura se splatností 14 dní. V případě, že je platba uhrazena ihned kartou, je faktura vystavena bez 14 denní lhůty splatnosti.

4.3. Poskytovatel akceptuje tyto platební podmínky:

a) platbu bankovním převodem

b) platbu platební kartou pomocí online platební brány.

4.4 Zákazník má možnost předplatit si na služby kredity, které následně čerpá podle svých potřeb. Na tuto platbu se vztahují podmínky viz. 4.2. a 4.3. Kredity mají platnost jeden rok od zakoupení a koupené kredity není možné zpětně proměnit na peníze.

4.5. Všechny problémy našich Zákazníků jsou posuzovány a vyřizovány individuálně. Poskytovatel může dle svého uvážení vrátit zákazníkovi či mu připsat kredity ve výši, v jaké uzná za vhodné.

4.6. Všechny ceny se řídí podle aktuálního ceníku, který naleznete na https://www.startupjobs.cz/cenik.

 

5. Práva a povinnosti poskytovatele

5.1. Vytvoření profilu Zákazníka podléhá schválení Poskytovatele. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout Zákazníka bez udání důvodu.

5.2. Vložené nabídky Zákazníka podléhají schválení ze strany Poskytovatele a mohou být odmítnuty bez udání důvodu.

 

6. Evidence zájemců o práci

6.1. Poskytovatel eviduje uživatele v databázi.

6.2. Při evidenci Zájemců o práci Poskytovatel dodržuje ustanovení příslušných právních předpisů, zejména Zákona o ochraně osobních údajů.

6.3. Vytvořením profilu na webových stránkách Uživatel o práci prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje jsou pravdivé a souhlasí bez výhrad, aby tyto údaje byly zveřejněny prostřednictvím počítačové sítě internet potenciálním zaměstnavatelům.

 

7. Použití portálu StartupJobs.cz

7.1. Přístup a používání StartupJobs.cz je bezplatné. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání StartupJobs.cz (tj. náklady na internetové připojení aj.).

7.2. StartupJobs.cz není účastníkem smluvních vztahů mezi Uživatelem a Zákazníkem. StartupJobs pronajímá StartupJobs.cz Zákazníkům, a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Zákazníky na StartupJobs.cz. StartupJobs neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na StartupJobs.cz ani za případné nekalosoutežní jednání Zákazníka prostřednictvím StartupJobs.cz nebo porušení osobnostních nebo autorských práv.

7.3. StartupJobs nezaručuje nepřerušený přístup na StartupJobs.cz, ani nezávadnost a bezpečnost StartupJobs.cz. StartupJobs neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli ani Zákazníkovi při realizaci přístupu a užívání StartupJobs.cz, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na StartupJobs.cz, škody způsobené přerušením provozu, poruchou StartupJobs.cz, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.

7.4. Kliknutím na některé odkazy na portálu StartupJobs.cz může dojít k opuštění portálu StartupJobs.cz a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

7.5. StartupJobs si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Zákazníka / Uživatele na portál StartupJobs.cz.

7.6. StartupJobs nenese zodpovědnost za soubory nahrané Uživateli / Zákazníky.

 

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou (kterou Zákazník stvrzuje vložením své nabídky na web StartupJobs.cz a kterou Poskytovatel potvrzuje schválením této nabídky) obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.2. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

8.3. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 7.5.2018.